Aktualne Licytacje dla gmin: Białogard, Karlino, Świdwin, Połczyn-Zdrój, Tychowo, Sławoborze.

Licytacja Nieruchmości - działka nr. 158 nr. 164 Żytelkowo

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Karol Rudziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  12-09-2019r. o godz.10:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowa 1A,   odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika: Grzegorz  Organiszczak położonej: 78-200 Białogard, Żytelkowo,  stanowiącej  Działki gruntu nr. 158 i 164 położone w miejscowości Żytelkowo gm. Białogard o łącznej powierzchni 1,63 ha, grunty orne. Działka gruntu nr. 158 o pow. 1,18 ha posiada regularny kształt trapezowy wydłużony, teren o konfiguracji płaskiej, porośnięta roślinnością siedlisk łąkowych. Na części działki torfowiska. Działka 164 o pow. 0,45 ha posiada kształt regularny trapezowy, wydłużony, teren o konfiguracji płaskiej , porośnięta roślinnością siedlisk łąkowych, na części działki torfowiska. Przy północnej granicy działki przebiega napowietrzana linia elektroenergetyczna WN. Działki znajdują się na terenie podmokłym, tereny zmeliorowane. Dojazd do działki nr. 158 drogą wydzieloną geodezyjnie, nie urządzona w terenie. Działka nr. 164 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi. Dla nieruchomości tej  Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze
KW KO1B/00046642/1.
Suma oszacowania wynosi 25 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi:  18 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie komornika. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA 35 20300045 1110 0000 0274 6030
najpóźniej na dzień przed licytacją.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać  w dni powszednie od godz.10:00  do godz.14:00  w  kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
Komornik Sądowy
mgr. Karol Rudziński
 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok