Aktualne Licytacje dla gmin: Białogard, Karlino, Świdwin, Połczyn-Zdrój, Tychowo, Sławoborze.

Licytacja Nieruchmości - Motarzyn gm. Tychowo - działka nr. 119/2 o pow. 2,210ha

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Karol Rudziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  27-09-2019r. o godz.09:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowa 1A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  należącej  do dłużników: Ruta Orzechowska i Tomasz Orzechowski
położonej: 78-220 Tychowo, Motarzyn, stanowiącej  działka gruntu nr 119/2 o pow. 2,210 ha zlokalizowana w obrębie ewidencyjnym 0054 Motarzyn gmina Tychowo. Działka jest niezabudowana, posiada kształt nieregularny, teren o konfiguracji płaskiej, porośnięta roślinnością siedlisk łąkowych, teren znacznie podmokły, liczne zastoiska wodne, przy granicy wschodniej działki rośnie szpaler drzewostanu dębowego. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią tereny trwałych użytków zielonych i tereny zabudowy mieszkaniowej istniejącej z towarzyszącą zabudową gospodarczą. W dalszej odległości znajdują się  tereny rolne i leśne oraz tereny zabudowy mieszkaniowej miejscowości Motarzyn. Dojazd do działki nr 119/2 dro gą gruntową (działka ewidencyjna numer 110 - droga gminna). Ponadto działka posiada dostęp do drogi poprzez działkę ewidencyjną numer 120/3 - działka wydzielona geodezyjnie ale nie urządzona w terenie, również droga gminna, dla której  Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze   KW KO1B/00041650/5
Suma oszacowania wynosi 35 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi:  26 400,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 520,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie komornika. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA 35 20300045 1110 0000 0274 6030
najpóźniej na dzień przed licytacją.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją  w dni powszednie od godz.10:00  do godz.14:00 wolno przeglądać w  kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
Komornik Sądowy
mgr. Karol Rudziński
 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok