Aktualne Licytacje dla gmin: Białogard, Karlino, Świdwin, Połczyn-Zdrój, Tychowo, Sławoborze.

Licytacja Nieruchomości - ul. Szczecińska, 78-300 Świdwin

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Karol Rudziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-05-2021r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowa 1A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działka gruntu nr 12/1 o pow. 1,9203 ha. Na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 12/1 posadowionych jest łącznie 5 budynków z czego 4 stanowią budynki oznaczone w ewidencji jako przemysłowe (wykorzystywane na cele produkcyjno – magazynowe z częścią socjalno - biurową) w zabudowie zwartej oznaczone w ewidencji gruntów numerami (4, 7, 8, 9) o łącznej powierzchni zabudowy 2 998 m2 oraz łącznej powierzchni użytkowej 3 077,22 m2 należącej do dłużnika: PPH Fleisch Mannschaft Polska Sp. z o.o. położonej: 78-300 Świdwin, ul. Szczecińska, Świdwin, dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie
prowadzi księgę wieczystą o numerze księgi wieczystej KO2B/00007988/0
Suma oszacowania wynosi 6 607 000,00zł + VAT, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 955 250,00zł + VAT (uwaga do wylicytowanej ceny zostanie naliczony należny podatek VAT)

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 660 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie komornika. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA 35 20300045 1110 0000 0274 6030 najpóźniej na dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik sądowy
mgr Karol Rudziński

 

Asesor komorniczy
mgr Mateusz Wesołowski


 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok